Cito III


De toetsen zijn weer geweest, Alle kleuters hebben een score behaald.

We kunnen nu naar de volgende stap. Op basis van hun scores worden er nu plannen gemaakt waardoor de kinderen de komende tijd extra gaan oefenen op de onderdelen waarop ‘uitval’ is geconstateerd.

Immers de toetsdoelen zijn op onderdelen niet behaald. Of eigenlijk moeten we zeggen de cognitieve doelen waarop de toetsen zich richten zijn niet behaald ergo de kleuter voldoet niet aan een gestelde cognitieve norm.

Dus… nu komt de Rt leerkracht in beeld. Deze gaat de komende tijd de bewuste kleuters op gezette tijden uit de groep halen en gaat met hen de ‘onvoldoende’ onderdelen extra oefenen.Dit noem ik geen ontwikkeling maar training.

De brede ontwikkeling wordt zo stelselmatig uit het oog verloren. Er wordt consequent gefocust op cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. Dit begint al op de peuterspeelzalen waar inmiddels ook al Cito toetsen worden gebruikt om de ‘ontwikkeling’ van de peuters te volgen. Ik blijf erbij dat sinds het samenvoegen van kleuterschool bij het basisonderwijs in 1987 de kleuterontwikkeling in het gedrang is gekomen. We persen kinderen door de mal van Cito. We creëren zo een samenleving met sociaal onderontwikkelde individuen die wellicht prima scores laten zien op taal en rekenen maar absoluut geen weet hebben van intermenselijk contact, wellevende communicatie en gebalanceerd keuzes kunnen.

Ze missen ten enen male de broodnodige basisontwikkeling die generaties voor hen wel hebben gehad. We creëren een samenleving die gestoeld is op ‘excellmodellen’ waar op basis van diezelfde ‘rekenmodellen’ ethische- en sociaal politieke besluiten worden genomen. Alles moet passen of kloppen met de gebruikte modellen. Wanneer iets of iemand niet in het model past is er sprake van afwijking, deviantie en daar kan de samenleving maar moeilijk mee omgaan. Geen wonder dat de cohesie, de sociale samenhang in onze moderne samenleving aan het eroderen is. Zou dit misschien juist komen door die vermaledijde rekenmodelletjes waar alles en iedereen aan moet voldoen? Het lijkt me tijd om daar ook eens heel goed over na te gaan denken in Den Haag, maar ook thuis in de gezinnen,de scholen zelf en de besturen.

Een kind in ontwikkeling is geen planning en control object. We hebben het over potentiële medeburgers met een eigen creatieve actieve inbreng in de toekomstige samenleving. We moeten het niet langer hebben over kostenposten versus opbrengst maar we moeten terug naar de brede basisontwikkeling. Ik pleit voor een nieuwe voorschool die moet bestaan uit peutergroepen en kleutergroepen. Daar wordt de brede basis gelegd en vanaf groep 3 op de basisschool moet er gewerkt worden aan het methodisch leren van lezen,taal,rekenen enzovoort en niet eerder.

Voor die tijd dienen peuters en kleuters bediend en begeleid te worden op hun niveau, passend bij hun belevingswereld met gedegen vakmensen die weet hebben van de diverse ontwikkelingsfasen die jonge kinderen doorlopen.

Juko de Vries.

Gepubliceerd door JUKODEVRIES

FOOLISH SINNER AND POET FOR THE KING

%d bloggers liken dit: